Karakterizasyon Laboratuvarı
Cihaz Adı: NÜKLEER MANYETİK REZONANS SPEKTROSKOPİSİ (NMR)  Marka Model: JEOL ECX-400 
Çalışma Prensibi:
NMR dış bir manyetik alan içinde tutulan ve spin kuantum sayısı sıfırdan farklı olan bir çekirdeğin uygun frekans değerinde bir radyo dalgası fotonu ile rezonansa gelmesi ilkesine dayanan spektroskopik yöntemdir.
Kullanım Alanları: NMR kullanarak bileşiğin yapı şekli, bağlanma özellikleri, molekül formülü ve ağırlığı, moleküler hareketleri ve polimerlerin yapısal düzeni hakkında bilgiler edinilebilir.
Numune Kabul Şartları: Örnekler çözücüsü belirtilerek teslim edilmelidir. 13C için minimum 40 - 50 mg örnek, H için minimum 10-20 mg örnek gereklidir.

 

Cihaz Adı: RAMAN  Marka Model: WITEC ALPHA 300RA
Çalışma Prensibi:

Raman spektroskopisi, molekül içindeki bağların, bu bağlar üzerine düşürülen ışığı esnek olmayan şekilde saçması yöntemine göre çalışmaktadır. Mikroskobik görüntüleme ile hem numune yüzeyi görüntülenebilmekte hem de istenilen yüzey alanından nokta ve alan analizi yapılabilmektedir. Ayrıca Raman sistemimiz ile 3 boyutlu olarak alan haritalaması yapılabilmektedir.

Atomik Kuvvet Mikroskobu ile de eşlenik çalışma özelliğine sahiptir.

Lazer Dalga Boyu: 532 nm

Kullanım Alanları: Raman spektrometresi ve mikroskopları temel bilimler, eczacılık, tıp ve birçok mühendislik dalları gibi geniş bir bilimsel yelpazede yapılacak bütün çalışmalarda yararlanılabilecek hassas bir ölçüm yöntemidir.
Numune Kabul Şartları: -

 

Cihaz Adı: X-RD  Marka Model: PANalytical Empyrean
Çalışma Prensibi:
X-Işını Kırınım yöntemi (XRD), her bir kristalin fazın kendine özgü atomik dizilimlerine bağlı olarak X-ışınları karakteristik bir düzen içerisinde kırması esasına dayanır. Her bir kristalin faz için bu kırınım profilleri bir nevi parmak izi gibi o kristali tanımlar. X-Işını Kırınım analiz metodu, analiz sırasında numuneyi tahrip etmez ve çok az miktardaki numunelerin dahi (sıvı, toz, kristal ve ince film halindeki) analizlerinin yapılmasını sağlar. X-Işını Kırınım cihazıyla killerin, kayaçların, kristalin malzemelerin, ince filmlerin, yağların ve polimerlerin nitel ve nicel incelemeleri yapılabilir.
Kullanım Alanları:  X-Işını Kırınım cihazıyla kayaçların, kristalin malzemelerin, ince filmlerin ve polimerlerin nitel ve nicel incelemeleri yapılabilir.
Numune Kabul Şartları: İnce film için 1cmx1cm, Toz numune için en az 0.1gr numune getirilmelidir. 

 

Cihaz Adı: BET Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı  Marka Model: Quantachrome Quadrasorb SI
Çalışma Prensibi:
Bu cihaz ile brunauer, Emmet ve Teller ( BET ) methoduyla 77K'deki sıvı azot ortamında, azot (N2) gazı ile fiziksel adsorpsiyonu tekniğine dayalı olarak yüzey alanı ve gözeneklilik ölçümü yapılmaktadır.  0.01 – 0.9 P/P0 aralığında izotermler elde edilmetedir.
Analiz sonuçlarında tek ve çok noktalı BET yüzey alanı, toplam gözenek hacmi BJH gözenek boyutu dağılımı değerleri verilmektedir.
Kullanım Alanları: BET cihazı ile seramik, adsorbent, aktif karbon, katalistler, boya ve kaplama ürünleri, implantlar, jeolojik numuneler, elektronik ve kozmetik sektörlerinden gelen örnekler analiz edilebilmektedir.
Numune Kabul Şartları: En az 0.12gr numune gerekmektedir. Numune içerisinde asidik vb. kimyasallar cihaza zarar verebileceği için belirtilmelidir. 

 

Cihaz Adı: Termal Gravimetrik Analiz Cihazı  Marka Model: Perkin ELMER TGA 8000
Çalışma Prensibi:

Termalgravimetrik analiz ile genel olarak malzemelerde artan sıcaklıkla veya belirli bir sıcaklıkta zamana bağlı olarak kütlesindeki kaybın belirlenmesinde kullanılır. Sıcaklık aralığı oda sıcaklığı ile 1200 0C’de numuneye göre belirlenen sıcaklık artış hızında azot gazı ile analiz yapılmaktadır.

Kullanım Alanları: Organik malzemeler, inorganik malzemeler, polimerler
Numune Kabul Şartları: 1mg-10mg numune miktarı gerekmektedir.

 

Cihaz Adı: Dinamik Mekanik Analiz Cihazı Marka Model: Perkin ELMER DMA 8000
Çalışma Prensibi:

DMA numune üzerine belirli bir frekansta kuvvet kolunun malzemeye uyguladığı kuvvet ile malzemenin viskoelastik özelliklerini ölçer. Biz malzeme üzerine yük uygulandığında deformasyon meydana gelir. Malzeme ideal elastik bir malzeme ise yük kaldırıldığında deformasyon yok olur. Elastik deformasyon, malzemeye uygulanan yük ile doğru orantılıdır ve gecikmeksizin gerçekleşir. Fakat polimerler gibi malzemelerde, deformasyon doğrusal değildir ve gecikmeli olarak gerçekleşir. Elastik davranışın zıttı viskoz davranıştır.  İdeal viskoz bir malzemede deformasyon hızı yük ile doğru orantılıdır. Polimer gibi bazı malzemeler hem elastik hem de viskoz davranış gösterirler ve bu tür malzemeler viskoelastik malzemeler olarak adlandırılır. DMA, sıcaklığa bağlı visko-elastik özellikleri kaydeder ve numuneye salınan bir güç̧ uygulayarak elastik modülü ve sönümleme katsayısını belirler. Analiz sonucunda camsı geçiş sıcaklığı depolama modülü ve tan delta gibi veriler elde edilir. Tension, Compression, 3 Point Bending, Shear, Single Cantilever, Dual Cantilever gibi farklı çalışma modlarında analizler gerçekleştirilmektedir.

Kullanım Alanları: Polimerler ve kompozit malzemeler
Numune Kabul Şartları: Numune boyutları için uzmanla görüşünüz. 

 

Cihaz Adı: ENDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ   Marka Model: ICP-OES PerkinElmer Optima 8000
Çalışma Prensibi:
ICP Optik Emisyon Spektroskopisi, plazma kaynaklı atomlaştırıcı olarak kullanılan Perkin Elmer axial-radial modelidir. Plazma kaynağı olarak Argon gazı kullanılmaktadır.
Katyon ve elektronlardan meydana gelen ve elektrik akımını ileten ortama plazma denir. Gaz halindeki iyon akımı olarak da tanımlanabilir. Plazmanın dışarıya yükü sıfırdır. Yani negatif yüklerin toplamı yaklaşık pozitif yüklerin toplamına eşittir. Plazmadaki katyonlar farklı katyonlardan meydana gelir. Örneğin argon plazmasında, argon katyonları, elektronlar ve analiz yapılan numuneden buharlasan atomların katyonları bulunmaktadır. Numuneden buharlasan atomların katyonları miktar olarak argon katyonları ve elektronlardan azdır. Bir plazmada argon iyonları oluştuktan sonra bu iyonlar, daha fazla iyonlaşma ile plazma halini sürdürülmesini sağlayacak bir düzeyde sıcaklık oluşturmak için bir dış kaynaktan yeterli güç absorplama yeteneğine sahiptir. Yani argon katyonları enerji absorplayarak ortamın sıcaklığı yaklaşık 10000 K de sabit olarak tutulur. Stabil bir plazmanın oluşumu için gereken iyonizasyonu sağlar. Burada numune bir argon akışlı sisleştirici(nebulizer) içinde sisleştirilir ve oluşan çok küçük damlacıklar bir spray chamber vasıtasıyla plazmaya taşınır. Bunun sonucunda iyi bir atomlaşma olur. Elementlere has emisyon spektrumları dağıtıcı bir spektrometreden geçirilir ve ışığa duyarlı bir cihaz(CCD dedektör) ile şiddetleri özgün dalga boylarında izlenir. Bu da bir bilgisayar sistemi tarafından işlenir ve kontrol edilir.
Kullanım Alanları: Yaklaşık 17 elementin eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde ve aynı anda analizine olanak tanıyan hızlı bir tekniktir. Hassas kantitatif analiz, kalitatif tetkik ve sıvılardaki eser elementlerin yüksek hızda ölçülmesine olanak tanımaktadır. Numune içerisindeki element tayini ppb seviyesinden % seviyesine kadar ölçülebilmektedir. 

Numune tipi: Su, Atık Su, toprak, gıda vb.

Ölçülen Elementler:

Al (Alüminyum) B (Bor)Ba (Baryum)Ca (Kalsiyum)Cd (Kadmiyum)Co (Kobalt)Cr (Krom)Cu (Bakır)Fe (Demir)K (Potasyum)P (Fosfor)Mg (Magnezyum)Mn (Mangan)Na (Sodyum)Ni (Nikel)Pb (Kurşun)Zn (Çinko)

Numune Kabul Şartları: Analizi yapılacak maddelerin sulu çözeltileri kullanılmaktadır. Sıvı numuneler için minimum numune miktarı 25 mL olmalıdır. Katı numuneler ise kurutulmuş ve öğütülmüş olarak getirilmeli, numune miktarı minimum 5 gr olmalıdır. 

 

Cihaz Adı: MİKRODALGA ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME SİSTEMİ Marka Model: CEM/ MARS 2
Çalışma Prensibi:
Mikrodalga yakma işlemi ICP-OES analizden önce organik moleküllede metallerin çözelti fazına alınması için kullanılan yaygın bir tekniktir.Bu işlem basınca ve ısıya dayanıklı kapalı bir kap içinde, numunenin kuvvetli asit ve/veya asit karışımına maruz bırakılarak mikrodalga ışıması üzerinden basınç ve sıcaklığın artırılmasıyla sağlanır. Metal içerik bu işlemden sonra ICP-OES cihazında analiz edilebilir.
Kullanım Alanları: Çevre, Gıda, Zirai numuneler vb. çalışılmaktadır.
Numune Kabul Şartları: Katı numuneler önceden kurutulmuş ve öğütülmüş olarak getirilmelidir. Numune miktarı minumun 2-5 gr arasında olmalıdır.

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)