Kurumsal Bilgiler

Tarihçe
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama Merkezi 2004 yılında kurulmuş, Rektörlük bünyesinde faaliyet gösteren bir birimdir. Faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek yaratıcı, verimli bir araştırma ortamı oluşturmak suretiyle;

Misyon
Üniversitemiz Fakültelerinden temsilci olarak seçilen akademisyenlerin önerileri doğrultusunda birimlerimizde ihtiyaç duyulan fakat yüksek bütçesi nedeni ile kendi birimleri tarafından temin edilmeyen teknik cihazların alınıp belli bir ücret karşılığı tüm çalışanlarına hizmet vermeyi kendine hedef seçmiş bir bilimsel araştırma ve uygulama kurumudur. Birimimiz üniversitemiz akademisyenlerinin ve diğer araştırmacıların; BAP, TUBİTAK, SAN-TEZ ve diğer kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş projelerinde ihtiyaç duydukları analizlerinin belli bir ücret karşılığında yapılmasına imkan sağlayarak destek vermeyi bir misyon haline getirmeyi hedeflemektedir.

Vizyon
Merkezimiz; üniversitemiz, kamu ve özel kurumlarda çalışan araştırmacılar için hizmet sunmayı amaçlayan ve modern test ve analiz cihazlarının bulunduğu bilimsel bir araştırma birimidir. Ulusal ve uluslar arası kriterlerde bilimsel araştırma gerçekleştirmek üzere yapılanmayı ve güvenilir bir laboratuar olmayı kendine bir hedef kılmıştır.

Değerler&Amaçlar&Hedefler

a) Üniversite akademik yayınlarını nitel ve nicel olarak geliştirmek,

b) Üniversite için ihtiyaç duyulan akademik verileri toplamak ve analizini yapmak,

c) Çalışma alanlarında eğitim, tanıtım, farkındalık çalışmalarını yürütmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak,

ç) Merkezin amaçları kapsamında; kongre, konferans, sempozyum, seminer, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, gerekirse katılım belgesi vermek,

d) Yüksek lisans ve doktora tez araştırmalarında teknoloji tabanlı ve pazar değeri olan ürün ve sistemleri geliştirmeye yönelik tez çalışmalarını teşvik etmek, farklı alanlarda eğitim-öğretim gören öğrencilerin bilimsel araştırmalarını projelendirmelerine destek vermek,

e) Akademisyen ve öğrencilerin disiplinler arası çalışmalarını teşvik etmek, ulusal ve uluslararası araştırma destek programları ve hibe fonlarına yönlendirilmesini sağlamak,

f) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinden diğer üniversitelerin, enstitülerin, uygulama ve araştırma merkezlerinin, teknokentlerin, sanayi ve benzeri kuruluşların yararlanmasını sağlayarak, yapacakları ulusal ve uluslararası projelerde ortaklıklar kurulmasını teşvik etmek,

g) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara proje sunmak, projelerine ortak veya iştirakçi olmak ve projeleri yürütmek,

ğ) Üniversite bünyesinde mevcut, uygulama ve araştırma merkezleri, araştırma ve analiz laboratuvarları ve buna benzer birimler arasındaki ilişkileri düzenlemek, Ar-Ge imkânlarının birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,

h) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ile protokoller ve/veya işbirliği yapmak,

ı) Merkezin amaçlarına uygun hizmet fiyat vb. teklifleri vermek,

i) Merkezin çalışma alanı kapsamında gerçekleştirilemeyen hizmetlerin, üniversite dışından temin edilmesi adına sözleşme yapma, satın alma, hizmet alma, kiralama yapma gibi faaliyetleri yürütmek,

j) Merkez laboratuvar bünyesinde geliştirilen ürün ve hizmetleri pazara sunmak,

k) Fikri haklar ile ilgili süreçleri yönetmek,

l) Üniversitenin test analiz envanterini çıkartmak ve güncellemek, Üniversite içinden ve dış paydaşlardan gelecek tüm test analiz taleplerini toplamak ve uygun laboratuvarlara yönlendirmek, Merkez Laboratuvarının imkânları doğrultusunda üniversite içinden ve dışından gelebilecek test ve analiz taleplerini karşılamak,

m) Türkiye’nin, Marmara Bölgesi’nin ve Üniversitenin öncelikli alanlarına yönelik yeni araştırma altyapılarının oluşturulmasına katkı sağlamak ve mevcut araştırma altyapısına ait akreditasyon süreçlerini yönetmek, Laboratuvarların geliştirilmesi için uygun cihazların alımını önermek,

n) Merkez için ihtiyaç duyulan uzman personelleri istihdam etmek, bünyesinde görevli olan nitelikli elemanların yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitimlerini sağlamak, yurt içinde veya yurt dışında merkezin amacı kapsamında çalışabilecek insan gücünün yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

o) Merkezin amacı doğrultusunda Yükseköğretim Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

Birim Organizasyon Şeması

Komisyonlar

---

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)